Dodržanie požiadaviek a špecifických podmienok výzvy

23.04.2013 |

Upozorňujeme predkladateľov žiadosti o finančné prostriedky na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja v bilaterálnych výzvach SK-CZ 2013, SK-HU 2013 a SK-FR 2013 na dodržiavanie podmienok Úplného znenia výzvy a jeho príloh.

Nedodržanie výzvou stanovených limitov, termínov a ďalších podmienok príslušnej výzvy bude zohľadnené pri posudzovaní predloženej žiadosti.