Slovensko - Čína RD 2018

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (ďalej len „agentúra“ alebo „APVV“) v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov“) a v súlade s Dohodou medzi vládami Čínskej ľudovej republiky a Slovenskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 17. 02. 1997 v Pekingu a Memorandom o porozumení medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom vedy a techniky Čínskej ľudovej republiky o spoločnom financovaní projektov výskumu a vývoja podpísaným 27.11.2017 v Bratislave

Dátum vyhlásenia výzvy je 15. 1. 2018, dátum ukončenia výzvy je 03. 04. 2018. 

Podávanie projektov v informačnom systéme bude sprístupnené od 29. 01. 2018 do 03. 04. 2018. 

Upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti budú do systému podávané len v anglickom jazyku.

Vážený žiadateľ, čínske znenie výzvy si môžete pozrieť tu.

Podklady k výzve

Vecný zámer projektu

Informatívne dokumenty

Kontaktné osoby

 O informácie súvisiace s výzvou a podaním žiadosti cez elektronický systém na podávanie žiadostí na riešenie projektov môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

V prípade záujmu poskytuje agentúra možnosť osobnej konzultácie v APVV na Mýtnej 23 v Bratislave. Konzultácia je zameraná na poradenstvo pri príprave žiadosti, nezasahuje do obsahovej stránky projektu a má nezáväzný charakter.

Konzultácie poskytujú kompetentní zamestnanci agentúry podľa typu požadovanej konzultácie, zameranej na:

  • formálnu kontrolu žiadosti a jej príloh
  • rozpočet žiadosti
  • vecný obsah žiadosti

Maximálna dĺžka konzultácie je 1 hodina. O konzultáciu môžete požiadať cez rezervačný systém.