Slovensko – Maďarsko 2013

 

 

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 233/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z.o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 40/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov") a na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 10. septembra 2002 v Budapešti, v spolupráci so Sekciou vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku.

 

Aktualizácia | Pridané: 22. 4. 2013

Dodržanie požiadaviek a špecifických podmienok výzvy

Upozorňujeme predkladateľov žiadosti o finančné prostriedky na riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Maďarsku na dodržiavanie podmienok Úplného znenia výzvy a jeho príloh.
Nedodržanie výzvou stanovených limitov, termínov a ďalších podmienok výzvy bude zohľadnené pri posudzovaní predloženej žiadosti.

Podklady k výzve

Formuláre žiadostí na riešenie projektu - vzory žiadostí

Kontaktné osoby

O informácie týkajúce sa podmienok výzvy, vecného obsahu žiadosti a rozpočtu na riešenie projektu môžete požiadať vyplnením kontaktného formulára.

O informácie týkajúce sa technickej podpory pri predkladaní žiadosti na riešenie projektu cez Portál APVV môžete požiadať vyplnením technického formulára.